Ngói chiếu lăn

+ Ngói chiếu lăn
+ Kích thước: 300 x 150 x 12
+ Dùng để lợp mái nhà