Ngói úp nóc- Kích thước: 340x170x15mm. TL: 3.0 kg/viên.
: 200x100x8mm. TL: 0.45 kg/viên.
- Công dụng: úp trên đỉnh nóc, các diềm góc của mái