Thư mời dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018