Nghị quyết , biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019